Thứ ba, 24/05/2022 16:39:14

Giới thiệu về Quỹ bảo lãnh tín dụng TPHCM

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hồ Chí Minh là một tổ chức tài chính, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, theo Điều lệ  Quỹ bảo lãnh tín dụng được ban hành kèm theo quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật.


Quỹ bảo lãnh tín dụng Thành Phố Hồ Chí Minh là cầu nối giữa Doanh nghiệp và các Tổ chức tín dụng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Tổ chức tài chính vi mô và Quỹ  tín dụng nhân dân, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịnh vụ và không ngừng nâng cao năng lực hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Quỹ bảo lãnh tín dụng có tên giao dịch:

Tên Việt Nam: QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP.HỒ CHÍ MINH

Tên viết tắt: QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TP.HỒ CHÍ MINH

Tên giao dịch quốc tế: THE HO CHI MINH CITY CREDIT GUARANTEE FUND FOR SMALL - MEDIUM ENTERPRISES

-  Logo:

 logohcgf_797

Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Quỹ  bảo lãnh tín dụng TP.HCM là:    232,35  tỷ đồng         

Lĩnh vực hoạt động:

1.Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của TP.Hồ Chí Minh;

2.Thu hút vốn góp của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các DNNVV; cũng như thu hút vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các DNNVV;

3.Tổ chức, cung cấp các dịch vụ thông tin, định giá trị tài sản và giá trị doanh nghiệp, xây dựng định mức tín nhiệm doanh nghiệp;

4.Tư vấn về đầu tư - tài chính và đào tạo nguồn nhân lực;

5.Thực hiện các chức năng hoạt động khác khi được Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh giao.         

Đối tượng được bảo lãnh tín dụng:

Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM bảo lãnh cho các khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TPHCM có nhu cầu vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm các đối tượng cụ thể như sau:  

- Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực : Nông, lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp và xây dựng có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng hoặc có tổng số lao động dưới 300 người.

- Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực : Thương mại và dịch vụ có Tổng nguồn vốn dưới 50 tỷ đồng hoặc có Tổng số lao động dưới 100 người ... 

Điều kiện được bảo lãnh tín dụng:

1.Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định.

2.Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố lại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

3.Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

4. Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

5. Đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay đúng hạn

Mức bảo lãnh tín dụng:

1.Quỹ bảo lãnh tín dụng có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng.

2.Bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay của bên được bảo lãnh tại bên nhận bảo lãnh.

3.Đồng tiền bảo lãnh là đồng Việt Nam.

4.Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ bảo lãnh tín dụng. (hiện nay, Quỹ có thể bảo lãnh tín dụng cho một khách hàng tối đa tương đương 35 tỷ đồng).

Phí bảo lãnh tín dụng:
Phí bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phí bảo lãnh tín dụng theo quy định hiện nay là 0,5%/năm trên số tiền được bảo lãnh, ngoài ra không có khoản phí nào khác        

Hồ sơ bảo lãnh tín dụng :

1.Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp:

2. Đơn đề nghị bảo lãnh tín dụng của bên được bảo lãnh;

3.Hồ sơ dự án đầu tư (nếu vay đầu tư trung dài hạn) hay Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu vay ngắn hạn – 01 năm trở lại);

4.Báo cáo tài chính doanh nghiệp của 3 năm gần nhất;

Thời hạn bảo lãnh tín dụng:

1- Thời hạn bảo lãnh tín dụng được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng;

2- Thời hạn bảo lãnh được kéo dài cho đến khi khách hàng thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức tín dụng (bao gồm thời gian thỏa thuận cho vay ban đầu trên hợp đồng tín dụng, thời gian gia hạn nợ, điều chỉnh kì hạn nợ, giãn nợ)

Biện pháp bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh vay vốn:

Khách hàng phải sử dụng tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của mình mà pháp luật không cấm giao dịch để thực hiện các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn tại Quỹ Bảo Lãnh tín dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Từ khi đi vào hoạt động, Quỹ bảo lãnh tín dụng TPHCM đã thực hiện tư vấn và bảo lãnh tín dụng cho nhiều doanh nghiệp, đã giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM vay vốn đầu tư các dự án, vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế Thành phố và giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người lao động.

Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.Hồ Chí Minh sẽ luôn là bạn đồng hành cùng doanh nghiệp.

QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TP.HỒ CHÍ MINH.