Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:06:42 GMT +7

Thông Tư 
Số/Ký hiệu. Ngày
ban hành.

Cơ quan

ban hành

Trích yếu.

19/2013/TT-NHNN 06/09/2013 NHNNVN Quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
126/2013/TT-BTC
03/09/2013
Bộ Tài Chính Sửa đổi Thông tư 77/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
10/2013/TT-BXD
25/07/2013
Bộ Xây Dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
16/2013/TT-NHNN 27/06/2013 NHNNVN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
15/2013/TT-NHNN 27/06/2013 NHNNVN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
14/2013/TT-NHNN
27/06/2013
NHNNVN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
77/2013/TT-BTC 04/06/2013
Bộ Tài Chính Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
09/2013/TT-NHNN 25/03/2013
NHNNVN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
02/2013/TT-NHNN 21/01/2013 NHNNVN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
28/2012/TT-NHNN
03/010/2012
NHNNVN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
83/2012/TT-NHNN
23/05/201 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành
09/2012/TT-NHNN 10/04/2012 NHNNVN Quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
05/2012/TT-NHNN 12/03/2012 NHNNVN Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 04/2012/TT-NHNN 08/03/2012
NHNNVN Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
03/2012/TT-NHNN
08/03/2012  NHNNVN Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú    
01/2012/TT-NHNN
16/02/2012
NHNNVN  Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
168/2011/TT-BTC
21/11/2011
Bộ Tài Chính Hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
152/2011/TT-BTC
11/11/2011
Bộ Tài Chính Hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
09/2011/TT-BKHĐT
07/09/2011
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.
104/2011/TT-BTC 12/07/2011
Bộ Tài Chính Sửa đổi Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
94/2011/TT-BTC 29/06/2011
Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
93/2011/TT-BTC 29/06/2011
Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
15/2011/TT-BTNMT 20/05/2011
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
47/2011/TT-BTC
07/04/2011 Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện
32/2011/TT-BTC
14/03/2011 Bộ Tài Chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
05/2011/TT-NHNN 10/03/2011 NHNNVN Quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
04/2011/TT-NHNN 10/03/2011 NHNNVN Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng
03/2011/TT-NHNN 08/03/2011 NHNNVN Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản.
31/2011/TT-BTC 07/03/2011
Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước
02/2011/TT-NHNN 03/03/2011
NHNNVN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng việt nam đồng
27/2011/TTL-BTC-BLĐTBXH 28/02/2011 BTC-BLĐTBXH Về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề
02/2011/TT-BXD 22/02/2011
Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.
01/2011/TT-NHNN
21/02/2011
NHNNVN Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
18/2011/TT-BTC 10/02/2011 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
16/2011/TT-BTC
09/02/2011
Bộ Tài Chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước 
15/2011/TT-BTC
09/02/2011 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
03/2011/TT-BKHĐT 27/01/2011 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT
01/2011/TT-BXD
27/01/2011 Bộ Xây Dựng Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
12/2011/TT-BTC
26/01/2011 Bộ Tài Chính Về việc sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính
10/2011/TT-BTC
26/01/2011 Bộ Tài Chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
02/2011/TT-BNNPTNT
21/01/2011
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi
02/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2011
BLĐ-TBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
01/2011/TT-BNV
19/01/2011
Bộ Nội Vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
01/2011/TT-BKHĐT
04/01/2011
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Quy định chi tiết  kiểm tra về công tác đấu thầu
44/2010/TT-BCT
31/12/2010
Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
214/2010/TT-BTC
28/12/2010
 Bộ Tài Chính Hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bịnhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm
23/2010/TT-BXD
23/12/2010
Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị
5132/TCT-CS 15/12/2010 Tổng CụcThuế V/v triển khai thực hiện Nghị định 51 về hóa đơn và văn bản 5132/TCT-CS V/v trả lời một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153
5131/TCT-CS
15/12/2010
Tổng CụcThuế V/v triển khai thực hiện Nghị định 51 về hóa đơn
203/2010/TT-BTC
14/12/2010
Bộ Tài Chính Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
23/2010/TT-BKH
13/12/2010
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.
194/2010/TT-BTC
06/12/2010
Bộ Tài Chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
22/2010/TT-BXD
03/12/2010
Bộ Xây Dựng Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
22/2010/TT-BKH
02/12/2010
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư
180/2010/TT-BTC
10/11/2010
Bộ Tài Chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
175/2010/TT-BTC 05/11/2010 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài hính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN
22/2010/TT-NHNN 29/10/2010
NHNNVN Quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010 Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
154/2010/TT-BTC
01/10/2010
Bộ Tài Chính Về việc ban hành Quy chế tính giá tàisan, hàng hóa, dịch vụ.
20/2010/TT-NHNN
29/09/2010 NHNNVN Hướng dẫn các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài Chính Thông tư 153 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
19/2010/TT-NHNN 19/09/2010
27/09/2010 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
18/2010/TT-NHNN
16/09/2010
NHNNVN NHNN ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành việc HTLS đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
27/2010/TT-BLĐTBXH 14/09/2010
BLĐ-TBXH Huớng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
26/2010/TT-BLĐTBXH 13/09/2010
BLĐ-TBXH Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
21/2010/TT-BTTTT
08/09/2010
Bộ Thông Tin và Truyền Thông
Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
131/2010/TT-BTC
06/09/2010
Bộ Tài Chính Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
16/2010/TT-BXD
01/09/2010
Bộ Xây Dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở
117/2010/TT-BTC 05/08/2010 Bộ Tài Chính Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
08/2010/TT-BXD
29/07/2010
Bộ Xây Dựng Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
102/2010/TTLT-BTC-NHNN 14/07/2010 Bộ Tài Chinh -NHNNVN Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng.
94/2010/TT-BTC
30/06/2010 Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.

Biểu mẫu.

15/2010/TT-BKH
29/06/2010 BKHĐT Quy định chi tiết báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
92/2010/TT-BTC
17/06/2010
Bộ Tài Chính Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.
15/2010/TT-NHNN 16/06/2010 NHNNVN Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.
14/2010/TT-NHNN 14/06/2010 NHNNVN Về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
18/2010/TT-BLĐTBXH
10/06/2010
BLĐTBXH Về việc quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước
7250/BTC-TCT
07/06/2010
Bộ Tài Chính V/v một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009.
14/2010/TT-BKH
04/06/2010
BKHĐT
Về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
04/2010/TT-BXD 26/05/2010 BỘ XÂY DỰNG Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
13/2010/TT-NHNN 20/05/2010 NHNNVN Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng.
71/2010/TT-BTC
7/05/2010
Bộ Tài Chính Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.
68/2010/TT-BTC 26/04/2010 Bộ Tài Chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ . Biều mẫu đính kèm
66/2010/TT-BTC
22/04/2010 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
12/2010/TT-NHNN 14/04/2010
NHNN
Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.
06/2010/TT-BLĐTBXH 07/04/2010
BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
40/2010/TT-BTC
23/03/2010
Bộ Tài Chính Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.
39/2010/TT-BTC
22/03/2010 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.
08/2010/TT-NHNN
22/03/2010
NHNNVN
Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.
05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 15/03/2010
BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn về chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn,tổ chức,biên chế và cơ chế tài chính của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
33/2010/TT-BTC
11/03/2010
Bộ Tài Chính Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT
01/03/2010
Bộ Tư Pháp Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
07/2010/TT-NHNN 26/02/2010 NHNNVN Quy định về đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hang
06/2010/TT-NHNN 26/02/2010 NHNNVN Hướng dẫn về tổ chứ,quản lý,điều hành,vốn điều lệ,chuyển nhượng cổ phần,bổ sung,sửa đồi Giấy phé,Điều lệ của ngân hàng thương mại
2/2010/TT-NHNN 22/01/2010
NHNNVN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng trong năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
2/2010/TT-BKH
19/01/2010
Bộ Tài Chính Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
1/2010/TT-BKH
06/01/2010
Bộ Tài Chính Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
244/2009/TT-BTC
31/12/2009 Bộ Tài Chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp .
27/2009/TT-NHNN
31/12/2009
NHNNVN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
202/2009/TT- BTC 20/10/2009
Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
21/2009/ TT-NHNN 09/10/2009 NHNNVN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn trung, dài hạn  ngân hàng thực hiện đầu tư mới  để phát triển sản xuất - kinh doanh.
18/2009/TT -NHNN 4/08/2009  NHNNVN Quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng Thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
15/2009/TT-NHNN
10/08/2009
NHNNVN Quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng
12/2009/TT-NHNN 28/05/2009 NHNNVN Quy chế bão lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại
04/2009/ TT-NHNN 13/03/2009 NHNNVN Hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn Ngân hàng để sản xuất – kinh doanh
02/2009/TT-NHNN
03/02/2009 NHNNVN

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

105/2007/TT-BTC 30/08/2007 Bộ Tài Chính Hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước
93/2004/TT-BTC 29/09/2004 Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa