Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:07:33 GMT +7

Nghị Định

Số/Ký hiệu.

Ngày

ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu.

59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về thu tiền sử dụng đất

44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về giá đất

43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

35/2014/NĐ-CP 29/04/2014 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
30/2014/NĐ-CP 14/04/2014 Chính phủ Về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính phủ Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
204/2013/NĐ-CP 05/12/2013 Chính phủ Hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
188/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
164/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
71/2013/NĐ-CP 11/07/2013 Chính phủ Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
54/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Chính phủ Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
53/2013/NĐ-CP 18/05/2013 Chính phủ Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
68/2012/NĐ-CP 12/09/2012 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
122/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế TNDN
121/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
74/2011/NĐ-CP 25/08/2011 Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
73/2011/NĐ-CP 24/08/2011 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
71/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Chính phủ Hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Có hiệu lực 10/10/2011)
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
63/2011/NĐ-CP 28/7/2011 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
53/2011/NĐ-CP 1/07/2011 Chính phủ Quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
39/2011/NĐ-CP 26/05/2011 Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
29/2011/NĐ-CP 18/04/2011 Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
28/2011/NĐ-CP 14/04/2011 Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công 
26/2011/NĐ-CP 08/04/2011 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
25/2011/NĐ-CP 6/04/2011 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
24/2011/NĐ-CP 5/04/2011 Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
22/2011/NĐ-CP 4/04/20111 Chính phủ Quy định về lương tối thiểu chung.
21/2011/NĐ-CP 29/03/2011 Chính phủ Về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
16/2011/NĐ-CP 22/02/2011 Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
14/2011/NĐ-CP 16/02/2011 Chính phủ Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
10/2011/NĐ-CP 26/01/2011 Chính phủ Về việc sửa đổi bổ sung  một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
01/2011/NĐ-CP 05/01/2011 Chính phủ Về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
121/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Chính phủ  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Chính phủ Sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
115/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
114/2010/NĐ-CP 06/12/2010 Chính phủ Về bảo trì công trình xây dựng
108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
107/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
106/2010/NĐ-CP 28/10/2010 Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều  của Luật doanh nghiệp
87/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
83/2010/NĐ-CP 23/07/2010 Chính phủ Về đăng ký giao dịch bảo đảm
80/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
78/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Chính phủ Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Nhà ở
43/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp.
28/2010/NĐ-CP 25/03/2010 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung
25/2010/NĐ-CP 19/03/2010 Chính phủ Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
17/2010/NĐ-CP 04/03/2010 Chính Phủ Về bán đấu giá tài sản
10/2010/NĐ-CP 12/02/2010 Chính Phủ Về hoạt động thông tin tín dụng
01/2010/NĐ-CP 04/01/2010 Chính Phủ Về chào bán cổ phần riêng lẻ
05/2010/NĐ-CP 18/01/2010 Chính Phủ Quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
113/2009/NĐ-CP 15/12/2009 Chính Phủ Về giám sát và đánh giá đầu tư
112/2009/NĐ-CP 14/12/2009 Chính Phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
108/2009/NĐ-CP 27/11/2009 Chính Phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao- Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
101/2009/NĐ-CP 05/11/2009 Chính Phủ Thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước

88/2009/NĐ-CP

19/10/2009

Chính Phủ

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

85/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Chính Phủ

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính Phủ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

69/2009/NĐ-CP

13/08/2009

Chính Phủ

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

59/2009/NĐ-CP 16/07/2009 Chính Phủ
Về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại
56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Chính Phủ Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Chính Phủ

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công  trình.

09/2009/NĐ-CP 

05/02/2009

Chính Phủ

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP  ngày 05/02/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

58/2008/NĐ-CP

05/05/2008

Chính Phủ

Nghị định 58/2008/NĐ-CP, ngày 05 tháng 5 năm 2008. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

49/2008/NĐ-CP

18/04/2008

Chính Phủ

Nghị định 49/2008/NĐ-CP, ngày 18 tháng 4 năm 2008. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

29/2008/NĐ-CP

14/03/2008

Chính Phủ

Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 3 năm 2008. Quy định về khu công nghiệp,khu chế xuất và khu kinh tế.

03/2008/NĐ-CP

07/01/2008

Chính Phủ

Nghị định 03/2008/NĐ-CP, ngày 07 tháng 01 năm 2008. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

180/2007/NĐ-CP

07/12/2007

Chính Phủ

Nghị định 180/2007/NĐ-CP, ngày 07 tháng 12 năm 2007. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

153/2007/NĐ-CP

15/10/2007

Chính Phủ

Nghị định  153/2007/NĐ-CP, ngày 15 tháng 10 năm 2007. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

99/2007/NĐ-CP

13/06/2007

Chính Phủ

Nghị định 99/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007. Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

84/2007/NĐ-CP

25/05/2007

Chính Phủ

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

78/2007/NĐ-CP

11/05/2007

Chính Phủ

Nghị định 78/2007/NĐ-CP, ngày 11 tháng 5 năm 2007. Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao -Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

59/2007/NĐ-CP

09/04/2007

Chính Phủ

Nghị  định 59/2007/NĐ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2007. Về quản lý chất thải rắn.

53/2007/NĐ-CP

04/04/2007

Chính Phủ

Nghị định 53/2007/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2007. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

163/2006/NĐ-CP 29/12/2006 Chính Phủ Về giao dịch bảo đảm
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động