Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:08:48 GMT +7

Văn bản pháp luật mới

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

68/2014/QH13 06/12/2014 Quốc Hội Luật doanh nghiệp
147/2014/TT-BTC 8/10/2014 Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về thu tiền sử dụng đất

44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định về giá đất

43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

35/2014/NĐ-CP 29/04/2014 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
30/2014/NĐ-CP 14/04/2014 Chính phủ Về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
09/2014/TT-NHNN 18/03/2014 Ngân hàng nhà nước Việt Nam Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính phủ Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
204/2013/NĐ-CP 05/12/2013 Chính phủ Hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc Hội Về đất đai
43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc Hội Về đấu thầu
68/2013/QĐ-TTg 14/11/2013 Thủ tướng chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
164/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
141/2013/TT-BTC 16/10/2013 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
133/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Chính phủ Nghị định về sửa đổi, bổ sung nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 về bổ sung nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2011 của chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
129/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Chính phủ Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng hế thi hành quyết định hành chính thuế
58/2013/QĐ-TTg 15/10/2013 Thủ tướng chính phủ Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
38/2013/QĐ-UBND 23/09/2013 UBNDTPHCM Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của TPHCM
19/2013/TT-NHNN 06/09/2013 NHNNVN Quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
126/2013/TT-BTC 03/09/2013 Bộ Tài Chính Sửa đổi Thông tư 77/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Bộ Xây Dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
03/CT-NHNN 18/07/2013 NHNNVN Về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013
71/2013/NĐ-CP 11/07/2013 Chính phủ Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
21/2013/QĐ-UBND 28/06/2013 UBNDTPHCM Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
16/2013/TT-NHNN 27/06/2013 NHNNVN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
15/2013/TT-NHNN 27/06/2013 NHNNVN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
14/2013/TT-NHNN 27/06/2013 NHNNVN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
77/2013/TT-BTC 04/06/2013 Bộ Tài Chính Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
18/2013/QĐ-UBND 30/05/2013 UBNDTPHCM Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
54/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Chính phủ Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
07/2013/TT-BXD 15/05/2013 Bộ Xây Dựng Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
11/2013/TT-NHNN 15/05/2013 NHNNVN Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của chính phủ
45/2013/TT-BTC 25/04/2013 Bộ Tài Chính

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

601/QĐ-TTg 17/04/2013 Thủ tướng chính phủ Về việc thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
09/2013/TT-NHNN 25/03/2013 NHNNVN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
13/2013/QĐ-UBND 20/03/2013 UBNDTPHCM Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015
07/TTg-KTTH 03/01/2013 Thủ tướng chính phủ Về việc bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
02/2013/TT-NHNN 21/01/2013 NHNNVN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
128/QĐ-BTC 17/01/2013 Bộ tài chính Về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
02/NQ-CP 07/01/2013 Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
66/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 UBNDTPHCM Về việc ban hành biểu giá chuẩn về lãi suất đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
26/2012/QH13 22/11/2012 Quốc Hội Sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
21/2012/QH13 20/11/2012 Quốc Hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
28/2012/TT-NHNN 03/010/2012 NHNNVN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
1231/QĐ-TTg 07/09/2012 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015
83/2012/TT-BTC 23/05/2012 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành
13/NQ-CP 10/05/2012 Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
09/2012/TT-NHNN 10/04/2012 NHNNVN Quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
407/QĐ-NHNN 12/03/2012 NHNNVN Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
05/2012/TT-NHNN 12/03/2012 NHNNVN Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 04/2012/TT-NHNN 08/03/2012 NHNNVN Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
03/2012/TT-NHNN 08/03/2012 NHNNVN Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú    
01/2012/TT-NHNN 16/02/2012 NHNNVN Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

06/2012/QĐ-TTg

20/01/2012

Thủ Tướng Chính Phủ

Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế