Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:07:00 GMT +7

Các chương trình hỗ trợ ưu đãi doanh nghiệp

Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1- Mục đích: hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Read more...
 

Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh

 TPHCM vừa ban hành Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ lãi vay đầu tư cho doanh nghiệp, đặc biệt là hướng đến DNNVV gắn với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Read more...
 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của UBND thành phố là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong nước, các kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại và thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Read more...
 

Chính sách khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(ban hành kèm Quyết định số: 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/03/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật (sau đây gọi là nhà đầu tư) có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bến bãi vận tải đường bộ khi tiến hành đầu tư các bến, bãi vận tải đường bộ được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 3