Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:07:03 GMT +7

Quy chế hoạt động của Thường trực BCĐ đổi mới và phát triển DN

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Ban Chỉ đạo này (Thường trực ban).

Theo đó, Thường trực ban có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ban; xử lý và giải quyết các công việc hàng ngày của ban. Cụ thể, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), bao gồm cả các Cty nông, lâm nghiệp (DNNN) và phát triển DN đăng ký hoạt động theo Luật DN.

Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược chương trình, kế hoạch tổng thể về sắp xếp, đổi mới, phát triển DNNN, nông, lâm trường quốc doanh và phát triển DN đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước đã được chính phủ, Thủ tướng chính phủ phê duyệt ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn khách quan, phục vụ cho việc sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu của cải cách kinh tế và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn việc thẩm tra các đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91…. Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của: Phó Trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban phụ trách khối kinh tế tổng hợp; Phó Trưởng ban chuyên trách phụ trách khối nông nghiệp; Vụ trưởng Vụ Đổi mới DN; Cán bộ chuyên trách của Ban.

Bộ máy giúp việc là Vụ Đổi mới doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phục vụ tốt cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã được quy định tại Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chế độ, phương pháp làm việc của Thường trực Ban phải bảo đảm nguyên tắc: Đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng trách nhiệm, quyền hạn, có kế hoạch, hiệu quả và không chồng chéo.

Nguồn  enternews.vn