Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:08:46 GMT +7

Công bố thông tin

 

Công khai thông tin tài chính năm 2014 của HCGF :

Nội dung công khai:

1- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Vui lòng xem chi tiết tại đây

 

2- Các thông tin về lao động và tiền lương năm 2014:

 


 

3- Các Quyết Định - Nghị Quyết của Hội đồng quản lý năm 2014: