Quỹ bảo lãnh TPHCM

Thứ năm, 15/11/2018 01:06:56 GMT +7

 

  I- Sơ đồ tổ chức : 

 

 

  II- Hội đồng quản lý :

 

Ông

Trần Nam Trang

Phó Giám Đốc Sở Tài Chính

Chủ tịch Hội đồng

Ông

Hoàng Đình Thắng

Giám Đóc Quỹ Bảo Lãnh

Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông

Trần Đình Cường

Phó Giám Đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN, Chi nhánh TPHCM

Ủy viên Hội đồng

Lê Ngọc Đào

Phó Giám Đốc Sở Công Thương

Ủy viên Hội đồng

Ông

Nguyễn Hoàng Minh

Phó Giám Đốc Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Ủy viên Hội đồng

Ông

Trang Nhận Hậu

Phó Giám Đốc Ngân hàng VietComBank- Chi nhánh TPHCM

Ủy viên Hội đồng

Ông

Bùi Tấn Tài

Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng ACB

Ủy viên Hội đồng

Ông

Phạm Ngọc Hưng

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM

Ủy viên Hội đồng

 

III- Ban Giám Đốc:

    1- Giám Đốc                         :  Ông Hoàng Đình Thắng

    2- Phó Giám Đốc                 :  Ông Trần Bửu Long

 IV- Ban Kiểm Soát :

   Trưởng ban Kiểm Soát   :  Bà Trương Thị Hiếu

  V- Các Phòng Ban:

    1- Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp :
-    Xúc tiến giới thiệu về nội dung hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng;
-    Tiếp xúc, hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng;
-    Hướng dẫn cho khách hàng lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật, phương án sản xuất kinh doanh;
-    Thương thảo các hợp đồng tư vấn với khách hàng;
-    Tiếp nhận và thẩm định sơ bộ về hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng;
-    Quản lý hệ thống thông tin của Quỹ Bảo lãnh tín dụng;
-    Nghiên cứu, phân tích và xây dựng chiến lược phát triển của Quỹ Bảo lãnh tín dụng.

   2- Phòng Bảo Lãnh tín dụng :
-    Hướng dẫn doanh nghiệp về việc lập hồ sơ thủ tục bảo lãnh tín dụng theo quy định;
-   Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng;
-   Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho khách hàng;
-   Giám sát, kiểm tra trong quá trình bảo lãnh tín dụng.

   3- Phòng Quản lí rủi ro :
 -    Thực hiện chức năng giám sát độc lập, tham mưu đề xuất cho Giám đốc các biện pháp quản trị rủi ro trong hoạt động Bảo lãnh tín dụng
 -    Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ các quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến Bảo lãnh tín dụng
 -    Phối hợp với phòng Bảo lãnh tín dụng để kiểm tra,giám sát quá trình sử dụng vốn vay, tình hình trả nợ gốc, lãi vay và tính tuân thủ các điều kiện Bảo lãnh tín dụng  đối với khách hàng
 -    Thu thập thông tin về việc thực hiện Phương án sản xuất kinh doanh/Dự án đầu tư, tình hình giải ngân và sử dụng vốn vay, phân tích hoạt động kinh tế của Doanh nghiệp, phân tích chất lượng Bảo lãnh tín dụng nhằm phát hiện rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro, từ đó đề xuất biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.
 -    Theo dõi kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý và xử lý nợ được bảo lãnh có vấn đề. Trực tiếp thực hiện xử lý Nợ được bảo lãnh có vấn đề
 -    Lập Hồ sơ cho vay bắt buộc, trình Hội đồng Bảo lãnh tín dụng thẩm tra. Thực hiện việc cho vay bắt buộc theo đúng quy chế, quy trình nghiệp vụ hiện hành
-     Tái thẩm định Tờ trình Bảo lãnh tín dụng của phòng Bảo lãnh tín dụng khi có yêu cầu của Giám đốc

   4- Phòng Tài chính - Kế toán:

   -    Tổ chức  thực hiện công tác hạnh toán kế toán của Quỹ Bảo Lãnh.
 -    Phân tích số liệu kế toán: lập báo cáo tài chính (tháng, quý, năm).
 -    Tham mưu, đề xuất cho Giám Đốc quyết định về kinh tế, tài chính.
 -    Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.
 -    Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.
Tham mưu cho Giám Đốc  trong việc xây dựng quy chế, quy trình chế độ trong công việc quản lý tài chính.

  5- Phòng Tổ chức - Hành chính:

-    Công tác tổ chức nhân sự.
-    Công tác quản lý lao động tiền lương.
-    Công tác thi đua và chế độ đãi ngộ.
-    Công tác văn thư, lưu trữ.
-    Công tác quản trị lễ tân.
-    Công tác công nghệ thông tin (IT).
Tham mưu cho Giám Đốc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
Xây dựng quy chế, quy trình, nội quy về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương….
Tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.
Chịu trách nhiệm công tác đối ngoại của Quỹ .